UK Vol.170 (pharmaceutical corporations: GlaxoSmithKline)