Science and Technology Vol.8

Nobel Prizes 2019 in Physiology or Medicine, Physics, and Chemistry

Physiology or Medicine


https://twitter.com/WorldSciFest/status/1181208134834163712


https://twitter.com/NatureNews/status/1181145716657463296


https://twitter.com/UKinBoston/status/1181199495410913281

Physics


https://twitter.com/RTSinfo/status/1181577863499309056


https://twitter.com/PlanetarioMad/status/1181150926536527872

Chemistry


https://twitter.com/EPOorg/status/1141646237067857920


https://twitter.com/BellCopperBCU/status/921393135996911617


Canada Vol.24 (Yukon)

Yukon
@yukongov
@YukonLiberal
@Premier_Silver
@EcDevYukon
@reelyukon
@YukonFilm
@TravelYukon
@YukonWildlife
@ENV_Yukon
@InvestYukon
@YukonMiners
@yukon_news
@YukonUniversity
@yukoncollege
@yukonresearch
@WhitehorseStar
@city_whitehorse
@DawsonCityYukon


https://twitter.com/VyeOne/status/959237220912676865


Canada Vol.23 (miscellaneous)

https://twitter.com/GlobalChamber/status/975134409991991296

https://twitter.com/Aldeplumber1/status/1034906585338990594


https://twitter.com/BCvanguards/status/1036302194809524224
https://twitter.com/BCvanguards/status/1035915373478961153


World Vol.5


https://twitter.com/ESS_Survey/status/1153698823019081728

https://twitter.com/TheWorldPost/status/1156965311096037377

https://twitter.com/France24_en/status/1157217245120122882


https://twitter.com/TERN_Aus/status/1162165781209051136


Science and Technology Vol.7


https://twitter.com/ERC_Research/status/1155811825092460544
https://twitter.com/ERC_Research/status/1161540465017139200


https://twitter.com/AMCprizes/status/1163908584226402311


https://twitter.com/GrapheneUCam/status/1171044894623838208


Massachusetts Vol.6 (Harvard University)


Crisis Management Vol.4 (The Bahamas #HurricaneDorian)


https://twitter.com/overtime/status/1169803482599235585


https://twitter.com/weathernetwork/status/1169784018868625410


https://twitter.com/53rdWRS/status/1169788968088612874


https://twitter.com/NASAKennedy/status/1169278495039610882


https://twitter.com/deviIette/status/1168628069034287104


https://twitter.com/nowthisnews/status/1169078377187291136


Ireland Vol.51 (universities, etc.)


https://twitter.com/ucddublin/status/1159052121888702464


https://twitter.com/UL/status/1130548422623334400

https://twitter.com/ucddublin/status/1139520618548858881


https://twitter.com/ucdsocscilaw/status/1115289820287389696


World Vol.4

https://twitter.com/IEA/status/1145629456830291970
https://twitter.com/IEA/status/1145682234621534209


https://twitter.com/ENERGY/status/1148991305885708290


https://twitter.com/OPECSecretariat/status/1135595402194014209


https://twitter.com/Arroussiak/status/1133460725379280897

https://twitter.com/CarnegieRussia/status/1137104727542521857


https://twitter.com/IEA/status/1136991465714933760


https://twitter.com/MartensCentre/status/1129346581847826432


https://twitter.com/IFRI_/status/1131817106649968641
https://twitter.com/IRSEM1/status/1138722467265089536


https://twitter.com/EBRD/status/1147074387478269952


Canada Vol.21 (University of Waterloo, McGill University, University of British Columbia, University of Alberta, etc.)


https://twitter.com/PALRobotics/status/1143554459110432768


https://twitter.com/uwaterlooARTS/status/1147136005721481217


https://twitter.com/UWaterloo/status/1149028866003996674

https://twitter.com/ChemEngMcGill/status/1103371956567576577


https://twitter.com/sylvain_baillet/status/1146883664992751616


https://twitter.com/mcgillu/status/1146184254885453824


https://twitter.com/EllenGoddard1/status/1128709143030689792


Northern Europe Vol.1 (universities, etc.)


https://twitter.com/CBIO15/status/1148550697895567361


https://twitter.com/Cobelab/status/1073216440319262721


https://twitter.com/DenmarkinUSA/status/941662416768774144


https://twitter.com/SITEStockholm/status/1144621574563217409


https://twitter.com/interspectral/status/1085523719005585410


https://twitter.com/UiB_HF/status/1145659478999732224
https://twitter.com/ERC_Research/status/1144266640386867200


https://twitter.com/NorwayEU/status/1004268242351935488


https://twitter.com/NATO_MARCOM/status/966947928924393473


https://twitter.com/ERC_Research/status/1144266640386867200


Hawaii Vol.4 (corporations)


https://twitter.com/HawaiianAir/status/1160370443917963264


https://twitter.com/HawaiianAir/status/1157410945896976384
https://twitter.com/HawaiianAir/status/1155962644764876801


https://twitter.com/MauiElectric/status/1160598014345375745
https://twitter.com/OutriggerResort/status/1076312295016288256
https://twitter.com/OutriggerResort/status/1011778892267282433
https://twitter.com/maldives/status/1073132405232349184


https://twitter.com/Zippys/status/1150163146390347776


https://twitter.com/HawaiianAir/status/1136740041101910025


Missouri Vol.8 (University of Missouri)

https://twitter.com/Mizzou/status/1158448081991622656


https://twitter.com/Mizzou/status/1152287739565334528


https://twitter.com/MizzouAdmission/status/1153324653609455616
https://twitter.com/MizzouFootball/status/1151211572355842048
https://twitter.com/MizzouResLife/status/1156957766465966080


https://twitter.com/MizzouNews/status/1151603932340338690


https://twitter.com/MizzouNews/status/1148955711801401346


https://twitter.com/MizzouNews/status/1146061727974322177


https://twitter.com/MizzouNews/status/1138851621587210240


https://twitter.com/MizzouNews/status/1123242097094680576


https://twitter.com/MizzouNews/status/1100071279573397506


https://twitter.com/MizzouNews/status/1082321566313181185
https://twitter.com/MizzouNews/status/1080834961740046336


https://twitter.com/MizzouResearch/status/1143635350826303489


https://twitter.com/MizzouResearch/status/1097864371810852864


https://twitter.com/MizzouResearch/status/1085921597897232384
https://twitter.com/MizzouResearch/status/1085183008271929344


Colorado Vol.11 (University of Colorado, Boulder)


https://twitter.com/CUArtsSciences/status/1150777044759764992


Missouri Vol.7 (University of Missouri)


Colorado Vol.10 (University of Colorado, Boulder)

https://twitter.com/CUAnschutz/status/1154875545584357376


https://twitter.com/CUAnschutz/status/1153672114085539842
https://twitter.com/CUAnschutz/status/1153616496247136258


https://twitter.com/CUAnschutz/status/1153450907427901441


https://twitter.com/CUAnschutz/status/1150973580919918592


https://twitter.com/CUAnschutz/status/1149355426263252993
https://twitter.com/CUAnschutz/status/1149049153084952576


https://twitter.com/CUAnschutz/status/1146102754856833024


https://twitter.com/CUAnschutz/status/1142981922471194629
https://twitter.com/CUAnschutz/status/1141544199059386373
https://twitter.com/CUAnschutz/status/1141427683341062144


https://twitter.com/CUAnschutz/status/1137908240107352065